آبرو

ای قلم بشکسته ،

خونت جاری باد ،

روانت شادی باد ،

جسمت مستدام ،

حضورت گرم ،

و

معنی ات پاکی باد ،

لحظه هام عشق تورا میطلبد .

به انتظار قدوم مبارکت هستم ای . . . . . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید