اینگونه چرا ؟!

چه خوش ؟!

..............دل ناباورانه

............................چشم در راه تو داد

چه شاد ؟!

.............دل نا شکفته

..........................به گودال تمنا پا نهاد

سوخت آسان بال و پر

سینه چاک

اشک گریزان زچشمه ی چشم

شاد شعله

فریاد دل

ناله سوزاند نای ونی

من همچنان

................چشم در راه میدهم

/ 1 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

گاه می توان برای دوست چند سطری سکوت نوشت تا در خلوت هر طور که خواست معنا کند [ساکت][ساکت][ساکت][ساکت][ساکت][ساکت][ساکت][ساکت][ساکت] زیبا بود مرسی[گل]