مرا باور کن

ساقی مرا کی ساغری
از جام چشمت یاوری
از من نخواه ، افتاده ام
پس کی مرا تو باوری

/ 1 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

همه از عشق دم می زنند اما عاشقان در سکوت می میرند شاعر جان [دست]مرسی قشنگ بود[گل]