سفر بی انتها

سرده چرا ؟

نمیدونم

بی درد 

آشفته

در هم

سیاهی و پر رنگ

نمیدونم

شاخه گلی شکسته

بدستم مانده

گلبرگهای خشکیده

در دفتر زمانم

بجا مانده

صورتی شده ام

شاید خاکستری

نه

زرد زردم

چمن دشت دلم

سوخته شد بر لب گور

ناخن انگشت دستم

مینشاند زخم

یادگاری نوشته ماند

برسنگ تنم

ببین مرا که رنگم آبیست !!!!!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] این گلها رو واست میفرستم که بهت بگم به یادتم