چراغ روغنی

در بیابان شمع روشن کند

آن که راهش را گم کند

در خیابان سخت جامه در بر کند

تا آنکه هوا را پست کند

مرد فقیر را ترس  مرگ بر تن کند

تا آنکه فردا او را خورشید در بر کند ؟

که آیا زنده ماند تا این جهان

یا آنکه خاک زمین در خود پنهانش کند

سرما سوزناک است و نالان کند

فقیران را در هر کجا بی جان کند

چراغ روغنی خاموش گردد در زمان

آنگاهی که جانی را سرما بدر کند

/ 1 نظر / 13 بازدید
غریبه

[دلقک] چه گوزو