اين نظر من

بجای کلمه سمینار   بگو ییم      ایدگان       و یا    ایده گستر

بجای کلمه کنفرانس بگو ییم      بیان نظر     و یا    نظر بیان

موسیقی گو شه ای از هستی اصو ات است

همانگونه که الفاظ معنی مییابند و سخن گفته می شود

اصوات هم وزن مییابند و موسیقی به فهم می آید

این همه نظم ذره ای از نظام هستی است

همانگونه که اصوات در وزن حروف معنا مییابند

در وزن و قالب نت بیان احساس را تداعی میکند

در اینجاست که ارتباط کلامی و موسیقایی معنا مییابد

/ 0 نظر / 2 بازدید