برگرد به من

چرا بیخبر ماندم از این دشت پراز سبزه
چرا تنهای تنها میروی آنهم به سر پنجه
مگر راز شقایق را تو از من هی نپرسیدی
چرا وقت گذشتن ناشنیده ماند این همه زجه

/ 1 نظر / 7 بازدید
baran

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]