پيلـــــه

خود نمائی کن که طاقت طاق شد

                                        جان تجلی تو را مشتاق شد

حالتی زین به برای سیر نیست

                                       خود نمائی کن در اینجا غیر نیست

شرحی ای صدر جهان این سینه را

                                       عکسی ای دارائی حسن  آئینه را

                                                               « عمان سامانی »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطرب ای مجموعه فضل الخطاب

                                  باغ وحدت را لب لعل تو آب

ای نوایت داده با قدسی نفس

                                  مرغ جان را جای در خاکی قفس

گوش خاصان مستمع بر ساز تو

                                  جان پاکان گوش بر آواز تو

عارفان حق شنو را چون سروش

                                  نغمه وحدت رسانیده بگوش

ای زده با آن نوای دل پسند

                                  همچونی مان آتش اندر بندبند

جان برقص از ناله شبهای تست

                                  نیشکر ریزش از آن لبهای تست

پرده ای با بهترین قانون بزن

                                  آتش اندر سینه چون کانون بزن

تا به کی آخر نشابوری نوا

                                  راست کن در نی نوای نینوا

. . . . . . . . . .

                                                                « عمان سامانی »

/ 0 نظر / 4 بازدید