ستاره

سلام بر ستاره

سلام بر روشنائی

سلام بر آئینه نور

سلام بر خورشید نما

سلام بر یاور دوستان نیازمند نور که راهگشای تاریکی هاست

سلام بر همت و راستی

سلام بر غیرت و اقتدار و ایستادگی

سلام بر دستگیر ناتوانان

سلام بر لطف خدا که دوست مرا آفرید

سلام بر زمین که توان تحمل وزین دوست مرا دارد و قامت او را سرو گونه نگهداشته است

سلام بر هستی ، مستی ، درستی و دلپرستی یار .

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهزاد

سلام بر تاريکی سلام بر شب سلام بر سکوت و سلام بر مرگ...آنگونه که بود...هست...و خواهد بود