می و می

 یارا می زباده ی دل میجوشد جوش

هر باده که می   دهد میکوشد نوش

/ 2 نظر / 5 بازدید
آشنای غریب

?Really[متفکر] واقعا؟ جدی میگی[نیشخند] چی میگی !نه بابا [عینک] حالا دیگه چه کار کنم [گل]

گل سرخ

يک آرزو : فراموشم نکن ![گل] يک دروغ : تو رو دوست ندارم ![گل] يک حقيقت : دلم برايت تنگ شده است![گل] [گل]