رابين هود نمره

رابین هود نمره نمایش کو تاهی است که ضمن طنز ظاهری معنایی در خود دارد که میبا یست همگان را بفکر فرو  برد تا در آ ینده معضل درس خو ا ندن د ا نش آمو زان باعث سرگشتگی آ نان نشده و مربیان با اندوخته ای آشنا شده از قبل بتو ا نند آ نرا کنترول و از گریز ان شدن بچه ها از محیط درس و مدرسه جلوگیری کنند .

این بمنزله اجبار کردن  نیست بلکه هشداری است برای آ یندگان که بدو ن تو جه به مسا یل جوا نان خود را آگاهترین میدانند بدون اینکه جامعه شناختی کافی در این خصوص انجام شده باشد  و مسا یل جو ا نان را بد ا نند .

از یک نسل به نسل دیگر ا ین  تفا و ت  وجود  دارد  و در جامعه ما فاحش است آ نرا  د ریا بید  .

/ 0 نظر / 2 بازدید