خام مرا تو گل نشان

من هستم به مستی تا رسد جانم بدستی
گر که در دست تو افتم تا کجا هستم ؟ تو هستی
ای بنفشه رخ نما از خاک من
خاک من ماوای من
تا تو گردی بر تنم
قربان تو هم مسکنم
خاک من گر باشدت
یا توانی بایدت
خاک من جانی شده در روح تو ای یاورم

/ 0 نظر / 6 بازدید