آسمان آبی

آتشی دارم بدستم شعله اش دل سوز من
شعله ای در دل نشانم تا بسوزد این دلم
مرهم دست تو و بوسه ببوسه گل نشان
می روم از راه تو بر ساحل بومت بشام
ای گل دریا اگر بر آسمان دستم رسد
هر ستاره بر کنم ،تک به تک دامن نشان

/ 1 نظر / 7 بازدید
مازیار

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق چرا که سنگ صبور است و محرم راز است ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد کبوتری که زیادی بلند پرواز است