آرزوهای حط حطی

اول سلام دوست من
تازه از راه رسیده ام
مرا ببخش
کمی خسته ام
راه طولانی است
در میان راه هر چه گشتم نیافتم
باز هم پوزش می خواهم
بر روی دیواری خواندم
آرزوهایش را خط خورده میبیند
اری دوست من خط خورده
هر چه فکر کردم ندانستم
ندانستم من در کجای آن خط خوردگی ها جای دارم ؟؟؟؟!
مگر میشود خط زد آرزویی را ؟
مگر میشود پاک کرد آرزویی را ؟
مگر می شود فراموش کرد آرزویی را ؟
نمی دانم
واقعا نمی دانم
سر در گم شده ام
مانده ام با کوله باری از سوال
راه خسته ام کرده
نمی دانم استراحت من بعد از این همه راه پیمودن آیا نایی برای نفس کشیدنم باقی گذارد یا . . .
بهر حال
صاحب خط نگاشته را اگر یافتی
بگویش که آرزویی که خط بخورد آرزو نیست
آرزویی که پاک بشود آرزو نیست
و خیلی چیز های دیگر که خود میدانی
حتما بگوشش برسان
شاید دیگر نایی نماند برای گفتن خودم
شاید . . . .

/ 0 نظر / 19 بازدید